سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

پروانه پردلی

کارشناس آزمايشگاه ميکروبيولوژی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

 

تلفن:38804027

وبگاه شخصی:http://profsite.um.ac.ir/~

پست الکترونیک:1@um.ac.ir

پروانه پردلی

زهرا حقپیما

کارشناس آموزشي آزمايشگاههاي فيزيولوژي جانوري 1و2

تحصیلات:کارشناسی ارشد

 

تلفن:38804027

وبگاه شخصی:http://profsite.um.ac.ir/~

پست الکترونیک:1@um.ac.ir

زهرا حقپیما

آزاده طاهر نیا

كارشناس آزمايشگاههای مبانی ژنتيك و ژنتيك 1 و 2

تحصیلات:كارشناسی زيست شناسي عمومي

 

تلفن:38804045

وبگاه شخصی:http://sci.um.ac.ir

پست الکترونیک:sci@sci.um.ac.ir

آزاده طاهر نیا

الهه طبسی

کارشناس آزمايشگاههاي آموزشی گياه شناسي

تحصیلات:كارشناسی ارشد گرايش علوم گياهی

 

تلفن:38804034

وبگاه شخصی:http://sci.um.ac.ir

پست الکترونیک:sci@sci.um.ac.ir

الهه طبسی