سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05
 • کارشناسی ( جاری: 383)
  • زیست شناسی ( جاری: 5)
  • زیست شناسی گرایش علوم جانوری ( جاری: 29)
  • زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ( جاری: 30)
  • زیست شناسی گرایش عمومی ( جاری: 1)
  • زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی ( جاری: 2)
  • زیست شناسی - سلولی مولکولی ( جاری: 18)
  • زیست شناسی جانوری ( جاری: 83)
  • زیست شناسی - سلولی و مولکولی ( جاری: 91)
  • زیست شناسی گیاهی ( جاری: 80)
  • زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی ( جاری: 44)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 221)
  • زیست شناسی گرایش علوم جانوری ( جاری: 2)
  • زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ( جاری: 2)
  • زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی ( جاری: 8)
  • زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری ( جاری: 10)
  • زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی ( جاری: 10)
  • زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی ( جاری: 1)
  • زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری ( جاری: 17)
  • بیوشیمی ( جاری: 14)
  • زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی ( جاری: 7)
  • زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) ( جاری: 4)
  • زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی ( جاری: 6)
  • زیست شناسی - میکروبیولوژی ( جاری: 16)
  • زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی ( جاری: 7)
  • زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی ( جاری: 17)
  • زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی ( جاری: 7)
  • زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی ( جاری: 12)
  • زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک ( جاری: 8)
  • میکروبیولوژی گرایش میکروب های بیماری زا ( جاری: 8)
  • میکروبیولوژی گرایش محیطی ( جاری: 6)
  • زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی ( جاری: 7)
  • زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی ( جاری: 8)
  • زیست شناسی - سلولی و مولکولی ( جاری: 11)
  • زیست فناوری میکروبی ( جاری: 26)
  • زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی ( جاری: 7)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 148)
  • زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی ( جاری: 2)
  • زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی ( جاری: 1)
  • زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری ( جاری: 3)
  • زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) ( جاری: 8)
  • زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری ( جاری: 2)
  • زیست شناسی - سلولی مولکولی ( جاری: 20)
  • علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری ( جاری: 14)
  • بیوشیمی ( جاری: 27)
  • زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) ( جاری: 3)
  • زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی ( جاری: 14)
  • علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری ( جاری: 23)
  • زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی ( جاری: 4)
  • زیست شناسی گیاهی - بوم شناسی ( جاری: 3)
  • زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک ( جاری: 5)
  • زیست شناسی - بوم شناسی گیاهی ( جاری: 4)
  • زیست شناسی - سلولی و مولکولی ( جاری: 11)
  • علوم شناختی گرایش اعصاب شناختی - مغز و شناخت ( جاری: 4)