سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست اعضای هیات علمی گروه


حمید اجتهادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hejtehadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hejtehadi@um.ac.ir

حمید اجتهادی

برنامه درسی هفتگی استاد

احمدرضا بهرامی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ar-bahrami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ar-bahrami@um.ac.ir

احمدرضا بهرامی

برنامه درسی هفتگی استاد

مرتضی بهنام رسولی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:behnam.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:behnam@um.ac.ir

مرتضی بهنام رسولی

برنامه درسی هفتگی استاد

جمشید درویش

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:darvish.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:darvish@um.ac.ir

جمشید درویش

برنامه درسی هفتگی استاد

منصور علی آبادیان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:aliabadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aliabadi@um.ac.ir

منصور علی آبادیان

برنامه درسی هفتگی استاد

مسعود فریدونی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:fereidoni.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:fereidoni@um.ac.ir

مسعود فریدونی

برنامه درسی هفتگی استاد

زهراملقب به فرشته قاسم زاده

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghasemzd.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghasemzd@um.ac.ir

زهراملقب به فرشته قاسم زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

مهرداد لاهوتی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mlahouti.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mlahouti@um.ac.ir

مهرداد لاهوتی

برنامه درسی هفتگی استاد

منصور مشرقی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mashreghi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mashreghi@um.ac.ir

منصور مشرقی

برنامه درسی هفتگی استاد

مریم مقدم متین

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:matin.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:matin@um.ac.ir

مریم مقدم متین

برنامه درسی هفتگی استاد

علی مقیمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:moghimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moghimi@um.ac.ir

علی مقیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

پروانه ابریشم چی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:abrisham.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abrisham@um.ac.ir

پروانه ابریشم چی

برنامه درسی هفتگی استاد

فرهنگ حداد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:haddad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:haddad@um.ac.ir

فرهنگ حداد

برنامه درسی هفتگی استاد

امید میرشمسی کاخکی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mirshams.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mirshams@um.ac.ir

امید میرشمسی کاخکی

برنامه درسی هفتگی استاد

جمیل واعظی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:vaezi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:vaezi@um.ac.ir

جمیل واعظی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی گنجعلی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ganjeali.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ganjeali@um.ac.ir

علی گنجعلی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی اسداللهی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:asadollahia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:asadollahia@um.ac.ir

علی اسداللهی

برنامه درسی هفتگی استاد

معصومه بحرینی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mbahreini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mbahreini@um.ac.ir

معصومه بحرینی

برنامه درسی هفتگی استاد

فاطمه بهنام رسولی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:behnam3260.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:behnam3260@um.ac.ir

فاطمه بهنام رسولی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی اکبر حداد مشهد ریزه

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a.haddad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.haddad@um.ac.ir

علی اکبر حداد مشهد ریزه

برنامه درسی هفتگی استاد