سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه زيست شناسي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. پیشنهاده ( دکتر )
 2. سمینار -2 ( دکتر )
 3. زیست شناسی ملکولی پیشرفته پروکاریوتها ( دکتر منصور مشرقی)
 4. رساله ( دکتر )
 5. مهندسی ژنتیک تکمیلی ( دکتر احمدرضا بهرامی)
 6. مباحث ویژه ( دکتر )
 7. زیست شناسی سلولی یوکاریوتی - ۱ ( دکتر زینب نشاطی)
 8. رده بندی معاصر جانوری ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 9. روشهای میدانی در بررسی های بیوسیستماتیک ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 10. بیوسیستماتیک مولکولی جمعیتها ( دکتر منصور علی آبادیان)
 11. الکتروفیزیولوژى ( دکتر علی مقیمی)
 12. بررسی وآنالیزپوششهای گیاهی ( دکتر )
 13. گیرنده ها و پیام رسانی در سلول ( دکتر مسعود فریدونی)
 14. مباحث ویژه در تولید مثل ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 15. نوروفیزیولوژی مقایسه ای ( دکتر علی اسداللهی)
 16. روشهای پردازش و تحلیل سیگنال در علوم اعصاب ( دکتر مریم قربانی)
 17. سازو کارهای عصبی شناخت بینایی ( دکتر علی اسداللهی)