سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زيست شناسي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. مکانیسمهای سلولی و مولکولی تکوین ( دکتر رویا لاری)
 2. بیوسیستماتیک جانوری ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 3. اکولژی پوششهای گیاهی ( دکتر حمید اجتهادی)
 4. گونه وگونه زایی ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 5. زیست شناسی تکوینی درگیاهان ( دکتر پروانه ابریشم چی)
 6. جنین شناسی مقایسه ای جانوران ( دکتر ناصر مهدوی شهری)
 7. جذب و انتقال ( دکتر منیره چنیانی)
 8. فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 9. فیزیولوژی غشای سلولی ( دکتر مسعود فریدونی)
 10. مکانیزیم سلولی وملکولی سرطان ( دکتر مریم مقدم متین)
 11. روش پژوهش و طراحی آزمایش ( دکتر مریم مقدم متین)
 12. روش پژوهش و طراحی آزمایش ( دکتر علی گنجعلی)
 13. فناوری تخمیر ( دکتر معصومه بحرینی)
 14. مهندسی ژنتیک پروکاریوتها ( دکتر منصور مشرقی)
 15. مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها ( دکتر مریم مقدم متین)
 16. سیستماتیک گیاهی پیشرفته ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 17. یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته ( دکتر پروانه ابریشم چی)
 18. جغرافیای گیاهی ( دکتر حمید اجتهادی)
 19. گرده شناسی - نظری و عملی ( دکتر جمیل واعظی)
 20. جغرافیای جانوری ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 21. فیزیولژی حواس ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 22. متابولیسم درکشت سلول و بافت ( دکتر پروانه ابریشم چی)
 23. پرنده شناسی - نظری وعملی ( دکتر منصور علی آبادیان)
 24. رده بندی فیلوژنتیک ( دکتر منصور علی آبادیان)
 25. سمینار -2 ( دکتر )
 26. سمینار -1 ( دکتر )
 27. آمارپیشرفته و احتمال در زیست شناسی ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 28. آمارپیشرفته و احتمال در زیست شناسی ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 29. کشت سلول و بافت ( دکتر مریم مقدم متین)
 30. آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 31. زیست شناسی سلولی پیشرفته ( دکتر زینب نشاطی)
 32. تنظیم بیان ژنها ( دکتر راضیه جلال)
 33. بیو فیزیک سلولی ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 34. زیست سلولی ومولکولی عملی ( دکتر فاطمه بهنام رسولی)
 35. تولید مثل وجنسیت ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 36. پایان نامه ( دکتر )
 37. اکوفیزیولژی ( دکتر علی گنجعلی)
 38. آنتی بیوتیکها ومکانیسم عمل آنها ( دکتر علی مخدومی)
 39. آنتی بیوتیکها ومکانیسم عمل آنها ( دکتر علی مخدومی)
 40. بیوتکنولوژی میکروبی ( دکتر میرزامحمدرضا شریف مقدم)
 41. بیوتکنولوژی میکروبی ( دکتر میرزامحمدرضا شریف مقدم)
 42. فیزیولوژی میکروارگانیسمها ( دکتر علی مخدومی)
 43. فیزیولوژی میکروارگانیسمها ( دکتر علی مخدومی)
 44. ویروس شناسی پیشرفته ( دکتر معصومه بحرینی)
 45. ویروس شناسی پیشرفته ( دکتر معصومه بحرینی)
 46. میکروبیولوژی خاک ( دکتر بهار شهنواز)
 47. میکروبیولوژی خاک ( دکتر بهار شهنواز)
 48. ژنتیک پروکاریوتها ( دکتر منصور مشرقی)
 49. ژنتیک پروکاریوتها ( دکتر منصور مشرقی)
 50. اومیکس ( دکتر علی مخدومی)
 51. زیست فناوری سوخت و معدن ( دکتر بهار شهنواز)
 52. روش تحقیق و ارائه نتایج در زیست شناسی ( دکتر علی مقیمی)