سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زيست شناسي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ترم ۱ )

 1. مکانیسمهای سلولی و مولکولی تکوین ( دکتر رویا لاری)
 2. بیوسیستماتیک جانوری ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 3. گونه وگونه زایی ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 4. جنین شناسی مقایسه ای جانوران ( دکتر ناصر مهدوی شهری)
 5. فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 6. فیزیولوژی غشای سلولی ( دکتر مسعود فریدونی)
 7. روش پژوهش و طراحی آزمایش ( دکتر علی گنجعلی)
 8. روش پژوهش و طراحی آزمایش ( دکتر مریم مقدم متین)
 9. روش پژوهش و طراحی آزمایش ( دکتر مریم مقدم متین)
 10. فناوری تخمیر ( دکتر معصومه بحرینی)
 11. مهندسی ژنتیک پروکاریوتها ( دکتر منصور مشرقی)
 12. سیستماتیک گیاهی پیشرفته ( دکتر جمیل واعظی)
 13. یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته ( دکتر پروانه ابریشم چی)
 14. جذب و انتقال در گیاهان ( دکتر منیره چنیانی)
 15. اصول و روشهای رده بندی فیلوژنی ( دکتر جمیل واعظی)
 16. زیست شناسی تکوینی گیاهی ( دکتر پروانه ابریشم چی)
 17. جغرافیای گیاهی ( دکتر حمید اجتهادی)
 18. جغرافیای جانوری ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 19. کـارتوگـرافی گیاهی ( دکتر حمید اجتهادی)
 20. فیزیولژی حواس ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 21. متابولیسم درکشت سلول و بافت ( دکتر آرزو ذاکر)
 22. پرنده شناسی - نظری وعملی ( دکتر منصور علی آبادیان)
 23. رده بندی فیلوژنتیک ( دکتر منصور علی آبادیان)
 24. نورواناتومی ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 25. روشهای مدرن درنورفیزیولوژی ( دکتر علی مقیمی)
 26. سمینار -2 ( دکتر )
 27. سمینار -1 ( دکتر )
 28. آمارپیشرفته و احتمال در زیست شناسی ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 29. کشت سلول و بافت ( دکتر مریم مقدم متین)
 30. کشت سلول وبافت جانوری ( دکتر مریم مقدم متین)
 31. تنظیم بیان ژنها ( دکتر راضیه جلال)
 32. ایمنی شناسی ( دکتر علیرضا حق پرست)
 33. زیست سلولی ومولکولی عملی ( دکتر زینب نشاطی)
 34. آزمایشگاه کشت سلول وبافت جانوری ( دکتر فاطمه بهنام رسولی)
 35. پایان نامه ( دکتر )
 36. بیوانفورماتیک ( دکتر بهار شهنواز)
 37. اکوفیزیولژی ( دکتر علی گنجعلی)
 38. آنتی بیوتیکها ومکانیسم عمل آنها ( دکتر علی مخدومی)
 39. بیوتکنولوژی میکروبی ( دکتر میرزامحمدرضا شریف مقدم)
 40. استاندارهای میکروبیولوژی مواد غذایی ( دکتر )
 41. فیزیولوژی میکروارگانیسمها ( دکتر علی مخدومی)
 42. فیزیولوژی میکروارگانیسمها ( دکتر علی مخدومی)
 43. ویروس شناسی پیشرفته ( دکتر معصومه بحرینی)
 44. ویروس شناسی پیشرفته ( دکتر معصومه بحرینی)
 45. میکروبیولوژی خاک ( دکتر بهار شهنواز)
 46. میکروبیولوژی خاک ( دکتر بهار شهنواز)
 47. ژنتیک پروکاریوتها ( دکتر منصور مشرقی)
 48. ژنتیک پروکاریوتها ( دکتر منصور مشرقی)
 49. سموم میکروبی ( دکتر میرزامحمدرضا شریف مقدم)
 50. زیست فناوری دارویی ( دکتر میرزامحمدرضا شریف مقدم)
 51. اومیکس ( دکتر علی مخدومی)
 52. زیست فناوری سوخت و معدن ( دکتر بهار شهنواز)
 53. ایمنی‌شناسی مولکولی ( دکتر علیرضا حق پرست)
 54. سیستماتیک مولکولی گیاهی ( دکتر جمیل واعظی)