سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه زيست شناسي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. بیوسیستماتیک جانوری ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 2. گونه وگونه زایی ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 3. متابولیسم گیاهی ( دکتر پروانه ابریشم چی)
 4. فیزیولوژی غشای سلولی ( دکتر مسعود فریدونی)
 5. زیست فناوری پروتئین ( دکتر احمد آسوده)
 6. مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها ( دکتر مریم مقدم متین)
 7. روش ها در زیست فناوری ( دکتر معصومه بحرینی)
 8. اصول و روشهای رده بندی فیلوژنی ( دکتر جمیل واعظی)
 9. زیست شناسی تکوینی گیاهی ( دکتر پروانه ابریشم چی)
 10. بوم شناسی پوشش های گیاهی ( دکتر حمید اجتهادی)
 11. تنوع زیستی ( دکتر حمید اجتهادی)
 12. فتوسنتز ( دکتر پروانه ابریشم چی)
 13. بیوسیستماتیک جانوری تکمیل - نظری و عملی ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 14. رشدونموپیشرفته ( دکتر علی گنجعلی)
 15. نوروآندوکرینولژی ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 16. نوروفیزیولژی رفتار ( دکتر علی مقیمی)
 17. مکانیسم عمل هورمونها ( دکتر منیره چنیانی)
 18. نورواناتومی ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 19. سمینار -2 ( دکتر )
 20. سمینار -1 ( دکتر )
 21. آمارپیشرفته و احتمال در زیست شناسی ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 22. تشریح مقایسه ای مهره داران ( دکتر منصور علی آبادیان)
 23. ژنتیک تکوینی ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 24. ساختار DNA وهمانندسازی ( دکتر علی اکبر حداد مشهد ریزه)
 25. رونویسی وترجمه ( دکتر راضیه جلال)
 26. ایمنی شناسی ( دکتر علیرضا حق پرست)
 27. مهندسی ژنتیک ( دکتر مریم مقدم متین)
 28. ژنتیک پروکاریوتها ( دکتر منصور مشرقی)
 29. بیوتکنولوژی محیط زیست ( دکتر منصور مشرقی)
 30. پایان نامه ( دکتر )
 31. بیوانفورماتیک ( دکتر بهار شهنواز)
 32. بیوانفورماتیک ( دکتر بهار شهنواز)
 33. میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته ( دکتر علی مخدومی)
 34. میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته ( دکتر علی مخدومی)
 35. استاندارهای میکروبیولوژی مواد غذایی ( دکتر معصومه بحرینی)
 36. استاندارهای میکروبیولوژی مواد غذایی ( دکتر معصومه بحرینی)
 37. اکولوژی میکروارگانیسمها ( دکتر بهار شهنواز)
 38. اکولوژی میکروارگانیسمها ( دکتر بهار شهنواز)
 39. ایمنی شناسی پیشرفته ( دکتر رویا لاری)
 40. ایمنی شناسی پیشرفته ( دکتر رویا لاری)
 41. سموم میکروبی ( دکتر میرزامحمدرضا شریف مقدم)
 42. سموم میکروبی ( دکتر میرزامحمدرضا شریف مقدم)
 43. زیست فناوری قارچ ها ( دکتر علی مخدومی)
 44. ایمنی‌شناسی مولکولی ( دکتر رویا لاری)
 45. گرده شناسی ( دکتر جمیل واعظی)
 46. آزمایشگاه فلور ایران ( دکتر جمیل واعظی)
 47. ساز و کارهای مولکولی فتوسنتز ( دکتر پروانه ابریشم چی)
 48. تغذیه معدنی گیاهان ( دکتر علی گنجعلی)