سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زيست شناسي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. زبان خارجه عمومی ( دکتر فاطمه وحیدنیا)
 2. فیزیک عمومی ( دکتر نجمه محمدی)
 3. فیزیک عمومی ( دکتر احمد کمپانی)
 4. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر سمیرا سلیمانی)
 5. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر مهدی رحمانی)
 6. ریاضی عمومی ( دکتر محمد اسحاق نژاد)
 7. ریاضی عمومی ( دکتر علی طالبی)
 8. شیمی عمومی ( دکتر رضا تکجو چلارس)
 9. شیمی عمومی ( دکتر محمد ایزدیار)
 10. شیمی عمومی ( دکتر رضا تکجو چلارس)
 11. مبانی زمین شناسی ( دکتر محمد وحیدی نیا)
 12. مهارتهای آزمایشگاهی درزیست شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 13. آزمایشگاه شیمی ( دکتر مژده یوسفی)
 14. آزمایشگاه شیمی ( دکتر مهدی کریمی نظرآباد)
 15. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 16. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 17. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 18. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 19. شیمی آلی 2 ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)
 20. آزمایشگاه شیمی آلی 2 ( دکتر پروین صنعتی تیرگان)
 21. آزمایشگاه شیمی آلی 2 ( دکتر سیداحمد ضیافتی باقرزاده)
 22. بیوشیمی 1 ( دکتر آزاده مشکینی)
 23. آزمایشگاه بیوشیمی 1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 24. آزمایشگاه بیوشیمی 1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 25. آزمایشگاه بیوشیمی 1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 26. میکروبیولوژی 2 ( دکتر منصور مشرقی)
 27. آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 ( دکتر پروانه پردلی)
 28. آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 ( دکتر پروانه پردلی)
 29. آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 ( دکتر پروانه پردلی)
 30. ژنتیک 1 ( دکتر فرهنگ حداد)
 31. آزمایشگاه ژنتیک 1 ( دکتر زینب نشاطی)
 32. آزمایشگاه ژنتیک 1 ( دکتر زینب نشاطی)
 33. آزمایشگاه ژنتیک 1 ( دکتر زینب نشاطی)
 34. بیوشیمی فیزیک ( دکتر )
 35. فیزیولوژی جانوری ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 36. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 37. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 38. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 39. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 40. فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 41. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 42. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 43. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 44. زیست شناسی مولکولی ( دکتر زینب نشاطی)
 45. حشره شناسی ( دکتر )
 46. ایمونولوژی ( دکتر )
 47. رابطه آب و خاک و گیاه ( دکتر آرزو ذاکر)
 48. ژنتیک انسانی ( دکتر )
 49. زیست شناسی انگلها ( دکتر )
 50. اکولوژی جانوری ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 51. پروتوزوئولوژی ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 52. قارچ شناسی ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 53. اکولوژی گیاهی ( دکتر حمید اجتهادی)
 54. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 55. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 56. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 57. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 58. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 59. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 60. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 61. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 62. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 63. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 64. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 65. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 66. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 67. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 68. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 69. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 70. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 71. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 72. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 73. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 74. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 75. آزمایشگاه جانور شناسی -1 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 76. آزمایشگاه جانور شناسی -1 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 77. آزمایشگاه جانور شناسی -1 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 78. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 79. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 80. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 81. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 82. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 83. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -2 ( دکتر )
 84. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 85. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 86. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 87. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 88. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 89. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 90. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 91. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 92. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 93. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 94. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 95. میکروبیولوژی عمومی ( دکتر علی مخدومی)
 96. مبانی ژنتیک ( دکتر فرهنگ حداد)
 97. سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 98. متون زیست شناسی ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 99. بیوفیزیک ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 100. ویروس شناسی ( دکتر معصومه بحرینی)
 101. ویروس شناسی ( دکتر معصومه بحرینی)
 102. زیست شناسی پرتوی ( دکتر مسعود فریدونی)
 103. مبانی بیوشیمی ( دکتر آزاده مشکینی)
 104. آمار زیستی ( دکتر حمید اجتهادی)
 105. فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر مسعود فریدونی)
 106. تکامل موجودات زنده ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 107. جنین شناسی ( دکتر )
 108. جانور شناسی -1 ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 109. جانور شناسی -2 ( دکتر منصور علی آبادیان)
 110. تشریح و مورفولوژی گیاهی ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 111. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 112. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 113. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 114. ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان ( دکتر منیره چنیانی)
 115. بافت شناسی جانوران ( دکتر رویا لاری)
 116. بافت شناسی جانوران ( دکتر رویا لاری)
 117. نالوفیتها ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 118. فیزیولوژی گیاهی-2 فتوسنتز و تنفس ( دکتر منیره چنیانی)
 119. فیزیولوژی گیاهی -3 ( دکتر علی گنجعلی)
 120. پایان نامه ( دکتر )
 121. زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 122. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 123. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 124. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 125. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 126. بیوتکنولوژی ( دکتر احمدرضا بهرامی)
 127. ژنتیک گیاهی واصلاح نباتات ( دکتر جمیل واعظی)
 128. ژنتیک جمعیت ها ( دکتر منصور علی آبادیان)