سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زيست شناسي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. زبان خارجه عمومی ( دکتر فاطمه وحیدنیا)
 2. فیزیک عمومی ( دکتر نجمه محمدی)
 3. فیزیک عمومی ( دکتر احمد کمپانی)
 4. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر سمیرا سلیمانی)
 5. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر مهدی رحمانی)
 6. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر سمیرا سلیمانی)
 7. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر مهدی رحمانی)
 8. ریاضی عمومی ( دکتر محمد اسحاق نژاد)
 9. ریاضی عمومی ( دکتر علی طالبی)
 10. شیمی عمومی ( دکتر رضا تکجو چلارس)
 11. شیمی عمومی ( دکتر محمد ایزدیار)
 12. شیمی عمومی ( دکتر رضا تکجو چلارس)
 13. مبانی زمین شناسی ( دکتر محمد وحیدی نیا)
 14. مهارتهای آزمایشگاهی درزیست شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 15. آزمایشگاه شیمی ( دکتر مژده یوسفی)
 16. آزمایشگاه شیمی ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 17. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 18. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 19. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 20. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 21. شیمی آلی 2 ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)
 22. آزمایشگاه شیمی آلی 2 ( دکتر پروین صنعتی تیرگان)
 23. آزمایشگاه شیمی آلی 2 ( دکتر )
 24. بیوشیمی 1 ( دکتر آزاده مشکینی)
 25. آزمایشگاه بیوشیمی 1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 26. آزمایشگاه بیوشیمی 1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 27. آزمایشگاه بیوشیمی 1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 28. میکروبیولوژی 2 ( دکتر منصور مشرقی)
 29. آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 ( دکتر پروانه پردلی)
 30. آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 ( دکتر پروانه پردلی)
 31. آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 ( دکتر پروانه پردلی)
 32. ژنتیک 1 ( دکتر فرهنگ حداد)
 33. آزمایشگاه ژنتیک 1 ( دکتر زینب نشاطی)
 34. آزمایشگاه ژنتیک 1 ( دکتر زینب نشاطی)
 35. آزمایشگاه ژنتیک 1 ( دکتر زینب نشاطی)
 36. بیوشیمی فیزیک ( دکتر )
 37. فیزیولوژی جانوری ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 38. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 39. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 40. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 41. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 42. فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 43. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 44. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 45. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 46. زیست شناسی مولکولی ( دکتر زینب نشاطی)
 47. حشره شناسی ( دکتر )
 48. ایمونولوژی ( دکتر رویا لاری)
 49. ایمونولوژی ( دکتر )
 50. رابطه آب و خاک و گیاه ( دکتر آرزو ذاکر)
 51. ژنتیک انسانی ( دکتر )
 52. زیست شناسی انگلها ( دکتر )
 53. اکولوژی جانوری ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 54. پروتوزوئولوژی ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 55. قارچ شناسی ( دکتر )
 56. اکولوژی گیاهی ( دکتر حمید اجتهادی)
 57. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 58. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 59. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 60. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 61. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 62. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 63. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 64. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 65. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 66. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 67. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 68. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 69. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 70. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 71. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 72. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 73. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 74. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 75. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 76. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 77. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 78. آزمایشگاه جانور شناسی -1 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 79. آزمایشگاه جانور شناسی -1 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 80. آزمایشگاه جانور شناسی -1 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 81. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 82. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 83. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 84. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 85. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 86. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 87. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 88. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 89. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 90. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 91. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 92. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 93. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 94. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 95. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 96. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 97. میکروبیولوژی عمومی ( دکتر علی مخدومی)
 98. مبانی ژنتیک ( دکتر فرهنگ حداد)
 99. سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 100. متون زیست شناسی ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 101. بیوفیزیک ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 102. ویروس شناسی ( دکتر معصومه بحرینی)
 103. ویروس شناسی ( دکتر معصومه بحرینی)
 104. زیست شناسی پرتوی ( دکتر مسعود فریدونی)
 105. مبانی بیوشیمی ( دکتر آزاده مشکینی)
 106. آمار زیستی ( دکتر حمید اجتهادی)
 107. فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر مسعود فریدونی)
 108. تکامل موجودات زنده ( دکتر )
 109. جنین شناسی ( دکتر )
 110. جانور شناسی -1 ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 111. جانور شناسی -2 ( دکتر منصور علی آبادیان)
 112. تشریح و مورفولوژی گیاهی ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 113. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 114. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 115. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 116. ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان ( دکتر منیره چنیانی)
 117. بافت شناسی جانوران ( دکتر رویا لاری)
 118. بافت شناسی جانوران ( دکتر رویا لاری)
 119. نالوفیتها ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 120. فیزیولوژی گیاهی-2 فتوسنتز و تنفس ( دکتر منیره چنیانی)
 121. فیزیولوژی گیاهی -3 ( دکتر علی گنجعلی)
 122. پایان نامه ( دکتر )
 123. زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 124. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 125. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 126. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 127. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 128. بیوتکنولوژی ( دکتر احمدرضا بهرامی)
 129. ژنتیک گیاهی واصلاح نباتات ( دکتر جمیل واعظی)
 130. ژنتیک جمعیت ها ( دکتر منصور علی آبادیان)