سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زيست شناسي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. فیزیک عمومی ( دکتر نجمه محمدی)
 2. فیزیک عمومی ( دکتر )
 3. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر سمیرا سلیمانی)
 4. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر )
 5. ریاضی عمومی ( دکتر محمد اسحاق نژاد)
 6. ریاضی عمومی ( دکتر علی طالبی)
 7. شیمی عمومی ( دکتر رضا تکجو چلارس)
 8. شیمی عمومی ( دکتر محمد ایزدیار)
 9. مبانی زمین شناسی ( دکتر محمد وحیدی نیا)
 10. مهارتهای آزمایشگاهی درزیست شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 11. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 12. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 13. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 14. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 15. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 16. آزمایشگاه شیمی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 17. شیمی آلی 2 ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)
 18. آزمایشگاه شیمی آلی 2 ( دکتر )
 19. آزمایشگاه شیمی آلی 2 ( دکتر )
 20. بیوشیمی 1 ( دکتر آزاده مشکینی)
 21. آزمایشگاه بیوشیمی 1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 22. آزمایشگاه بیوشیمی 1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 23. آزمایشگاه بیوشیمی 1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 24. میکروبیولوژی 2 ( دکتر منصور مشرقی)
 25. آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 ( دکتر پروانه پردلی)
 26. آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 ( دکتر پروانه پردلی)
 27. آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 ( دکتر پروانه پردلی)
 28. ژنتیک 1 ( دکتر فرهنگ حداد)
 29. آزمایشگاه ژنتیک 1 ( دکتر زینب نشاطی)
 30. آزمایشگاه ژنتیک 1 ( دکتر زینب نشاطی)
 31. آزمایشگاه ژنتیک 1 ( دکتر زینب نشاطی)
 32. بیوشیمی فیزیک ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 33. فیزیولوژی جانوری ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 34. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 35. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 36. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 37. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر زهرا حق پیما)
 38. فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 39. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 40. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 41. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 42. زیست شناسی مولکولی ( دکتر زینب نشاطی)
 43. حشره شناسی ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 44. ایمونولوژی ( دکتر رویا لاری)
 45. ایمونولوژی ( دکتر رویا لاری)
 46. رابطه آب و خاک و گیاه ( دکتر آرزو ذاکر)
 47. ژنتیک انسانی ( دکتر فرهنگ حداد)
 48. زیست شناسی انگلها ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 49. اکولوژی جانوری ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 50. پروتوزوئولوژی ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 51. قارچ شناسی ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 52. اکولوژی گیاهی ( دکتر حمید اجتهادی)
 53. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 54. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 55. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 56. آزمایشگاه مبانی ژنتیک ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 57. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 58. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 59. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 60. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 61. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 62. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 63. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 64. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 65. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر )
 66. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 67. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 68. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 69. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 70. آزمایشگاه مبانی بیوشیمی ( دکتر معصومه طهماسبی)
 71. آزمایشگاه جانور شناسی -1 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 72. آزمایشگاه جانور شناسی -1 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 73. آزمایشگاه جانور شناسی -1 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 74. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 75. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 76. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 77. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 78. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر دریه امیری مقدم)
 79. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 80. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 81. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 82. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 83. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -2 ( دکتر آرزو ذاکر)
 84. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 85. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 86. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 87. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 88. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 89. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر زهرا حق پیما)
 90. میکروبیولوژی عمومی ( دکتر علی مخدومی)
 91. مبانی ژنتیک ( دکتر فرهنگ حداد)
 92. سیستماتیک گیاهی -1 ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 93. متون زیست شناسی ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 94. بیوفیزیک ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 95. ویروس شناسی ( دکتر معصومه بحرینی)
 96. ویروس شناسی ( دکتر معصومه بحرینی)
 97. زیست شناسی پرتوی ( دکتر مسعود فریدونی)
 98. مبانی بیوشیمی ( دکتر آزاده مشکینی)
 99. آمار زیستی ( دکتر حمید اجتهادی)
 100. فیزیولوژی جانوری -2 ( دکتر مسعود فریدونی)
 101. جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 102. جانور شناسی -1 ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 103. جانور شناسی -2 ( دکتر منصور علی آبادیان)
 104. تشریح و مورفولوژی گیاهی ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 105. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 106. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 107. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 108. ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان ( دکتر منیره چنیانی)
 109. بافت شناسی جانوران ( دکتر رویا لاری)
 110. بافت شناسی جانوران ( دکتر رویا لاری)
 111. نالوفیتها ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 112. فیزیولوژی گیاهی-2 فتوسنتز و تنفس ( دکتر منیره چنیانی)
 113. فیزیولوژی گیاهی -3 ( دکتر علی گنجعلی)
 114. پایان نامه ( دکتر )
 115. زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 116. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 117. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 118. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 119. آزمایشگاه زیست شناسی جانوری ( دکتر فائزه یزدانی مقدم)
 120. بیوتکنولوژی ( دکتر احمدرضا بهرامی)
 121. ژنتیک گیاهی واصلاح نباتات ( دکتر جمیل واعظی)
 122. ژنتیک جمعیت ها ( دکتر منصور علی آبادیان)