سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه زيست شناسي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. مبانی شیمی آلی -1 ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)
 2. مبانی زیست شناسی ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 3. مبانی زیست شناسی ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 4. مهارتهای آزمایشگاهی درزیست شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 5. شیمی آلی 1 ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)
 6. شیمی آلی 2 ( دکتر )
 7. بیوشیمی 2 ( دکتر آزاده مشکینی)
 8. آزمایشگاه بیوشیمی 2 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 9. آزمایشگاه بیوشیمی 2 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 10. آزمایشگاه بیوشیمی 2 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 11. میکروبیولوژی 1 ( دکتر معصومه بحرینی)
 12. آزمایشگاه میکروبیولوژی 1 ( دکتر پروانه پردلی)
 13. آزمایشگاه میکروبیولوژی 1 ( دکتر پروانه پردلی)
 14. آزمایشگاه میکروبیولوژی 1 ( دکتر پروانه پردلی)
 15. آزمایشگاه میکروبیولوژی 1 ( دکتر پروانه پردلی)
 16. ژنتیک 2 ( دکتر فرهنگ حداد)
 17. آزمایشگاه ژنتیک 2 ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 18. آزمایشگاه ژنتیک 2 ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 19. آزمایشگاه ژنتیک 2 ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 20. آزمایشگاه ژنتیک 2 ( دکتر ملیحه پیرایش شیرازی نژاد)
 21. زیست شناسی گیاهی ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 22. آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 23. آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 24. آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 25. آزمایشگاه شیمی آلی 1 ( دکتر طوبی طبیبی)
 26. آزمایشگاه شیمی آلی 1 ( دکتر مژده یوسفی)
 27. زیست شناسی سلولی ( دکتر مریم مقدم متین)
 28. آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ( دکتر فاطمه بهنام رسولی)
 29. آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ( دکتر فاطمه بهنام رسولی)
 30. آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ( دکتر زینب نشاطی)
 31. بیوشیمی فیزیک ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 32. فیزیولوژی گیاهی ( دکتر منیره چنیانی)
 33. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر آرزو ذاکر)
 34. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر آرزو ذاکر)
 35. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( دکتر آرزو ذاکر)
 36. زیست شناسی مولکولی ( دکتر زینب نشاطی)
 37. ایمونولوژی ( دکتر رویا لاری)
 38. هستیو تکنیک و هستیو شیمی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 39. هستیو تکنیک و هستیو شیمی ( دکتر )
 40. رابطه آب و خاک و گیاه ( دکتر )
 41. ژنتیک انسانی ( دکتر فرهنگ حداد)
 42. زیست شناسی انگلها ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 43. اصول رده بندی جانوران ( دکتر روح اله سیاه سروی)
 44. اکولوژی جانوری ( دکتر )
 45. پروتوزوئولوژی ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 46. اصول و روشهای رده بندی گیاهان ( دکتر جمیل واعظی)
 47. اکولوژی گیاهی ( دکتر حمید اجتهادی)
 48. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 49. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 50. آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ( دکتر پروانه پردلی)
 51. آزمایشگاه اکولوژی عمومی ( دکتر زهره آتشگاهی)
 52. آزمایشگاه اکولوژی عمومی ( دکتر زهره آتشگاهی)
 53. آزمایشگاه اکولوژی عمومی ( دکتر زهره آتشگاهی)
 54. آزمایشگاه اکولوژی عمومی ( دکتر زهره آتشگاهی)
 55. آزمایشگاه اکولوژی عمومی ( دکتر زهره آتشگاهی)
 56. آزمایشگاه اکولوژی عمومی ( دکتر زهره آتشگاهی)
 57. آزمایشگاه اکولوژی عمومی ( دکتر زهره آتشگاهی)
 58. آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ( دکتر زینب نشاطی)
 59. آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ( دکتر زینب نشاطی)
 60. آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ( دکتر زینب نشاطی)
 61. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 62. آزمایشگاه بافت شناسی جانوری ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 63. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 64. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 65. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 66. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 67. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 68. آزمایشگاه جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 69. آزمایشگاه جانور شناسی -2 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 70. آزمایشگاه جانور شناسی -2 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 71. آزمایشگاه جانور شناسی -2 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 72. آزمایشگاه جانور شناسی -2 ( دکتر نسرین کیوانفر)
 73. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -2 ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 74. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -2 ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 75. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -2 ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 76. آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی -2 ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 77. آزمایشگاه مبانی شیمی آلی -1 ( دکتر تکتم افروغ)
 78. آزمایشگاه مبانی شیمی آلی -1 ( دکتر تکتم افروغ)
 79. آزمایشگاه مبانی شیمی آلی -1 ( دکتر پروین صنعتی تیرگان)
 80. آزمایشگاه مبانی شیمی آلی -1 ( دکتر سعیده جنتی سنگ نقره)
 81. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -1 ( دکتر آرزو ذاکر)
 82. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -1 ( دکتر آرزو ذاکر)
 83. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -1 ( دکتر آرزو ذاکر)
 84. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -1 ( دکتر منیره چنیانی)
 85. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -1 ( دکتر منیره چنیانی)
 86. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی -1 ( دکتر منیره چنیانی)
 87. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -1 ( دکتر زهرا حق پیما)
 88. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -1 ( دکتر زهرا حق پیما)
 89. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -1 ( دکتر زهرا حق پیما)
 90. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -1 ( دکتر زهرا حق پیما)
 91. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -1 ( دکتر زهرا حق پیما)
 92. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری -1 ( دکتر زهرا حق پیما)
 93. میکروبیولوژی عمومی ( دکتر علی مخدومی)
 94. اکولوژی عمومی ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 95. اکولوژی عمومی ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 96. سیستماتیک گیاهی -2 ( دکتر حمید موذنی زهان)
 97. متون زیست شناسی ( دکتر فاطمه بهنام رسولی)
 98. متون زیست شناسی ( دکتر منصور علی آبادیان)
 99. متون زیست شناسی ( دکتر )
 100. بیوفیزیک ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 101. ویروس شناسی ( دکتر معصومه بحرینی)
 102. زیست شناسی پرتوی ( دکتر مسعود فریدونی)
 103. زیست شناسی سلولی و مولکولی ( دکتر مریم مقدم متین)
 104. آمار زیستی ( دکتر حمید اجتهادی)
 105. آمار زیستی ( دکتر حمید اجتهادی)
 106. فیزیولوژی جانوری -1 ( دکتر مسعود فریدونی)
 107. فیزیولوژی جانوری -3 ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 108. تکامل موجودات زنده ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 109. تکامل موجودات زنده ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 110. جنین شناسی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 111. جانور شناسی -2 ( دکتر منصور علی آبادیان)
 112. تشریح و مورفولوژی گیاهی ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 113. تشریح و مورفولوژی گیاهی ( دکتر عاطفه پیرانی اسگوئی)
 114. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 115. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 116. آزمایشگاه مورفولوژی گیاهی ( دکتر دریه امیری مقدم)
 117. ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان ( دکتر )
 118. فیزیولوژی گیاهی -1 ( دکتر علی گنجعلی)
 119. فیزیولوژی گیاهی -3 ( دکتر علی گنجعلی)
 120. فیزیولوژی گیاهی -3 ( دکتر )
 121. پایان نامه ( دکتر )
 122. اکولوژی آبهای شیرین ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 123. زیست شناسی جانوری ( دکتر )
 124. میکروبیولوژی محیطی ( دکتر بهار شهنواز)
 125. بیوتکنولوژی ( دکتر احمدرضا بهرامی)
 126. ژنتیک گیاهی واصلاح نباتات ( دکتر جمیل واعظی)
 127. ژنتیک جمعیت ها ( دکتر )
 128. سیتو شیمی ( دکتر معصومه خیرآبادی)
 129. سیتو شیمی ( دکتر )
 130. گیاهان دارویی ( دکتر منیره چنیانی)
 131. آزمایشگاه پروتوزئولوژی ( دکتر نسرین کیوانفر)